Zákon č. 572/2004 Z. z.Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 242/2004
Platnosť od 30.10.2004
Účinnosť od 01.01.2011 do28.02.2011
Redakčná poznámka

okrem § 25 a ustanovení čl. II bodov 1, 2 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007, a čl. V, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia