Zákon č. 561/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.

Čiastka 236/2004
Platnosť od 23.10.2004
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodu 27, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006