Oznámenie č. 560/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu orgánov oprávnených podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 235/2004
Platnosť od 23.10.2004
Redakčná poznámka

Dohovor pre Rumunsko nadobudol platnosť 26. mája 2004.

560

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Rumunsko oznámilo 26. mája 2004 depozitárovi dohovoru ďalšie orgány oprávnené podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.).

V dôsledku uvedeného sa zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru uverejnený ako dodatok k oznámeniu č. 213/2002 dopĺňa takto:

Rumunsko

3. Odvolacie súdy (Curti de apel) pre listiny uvedené v článku 1 písm. a), c), d) dohovoru

4. Prefektúry pre listiny uvedené v článku 1 písm. b) dohovoru