Oznámenie č. 560/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu orgánov oprávnených podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 235/2004
Platnosť od 23.10.2004
Redakčná poznámka

Dohovor pre Rumunsko nadobudol platnosť 26. mája 2004.