Oznámenie č. 56/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 05588/2003, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 26/2004
Platnosť od 12.02.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 15. februára 2004.