Oznámenie č. 553/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Komisiou Európskych spoločenstiev o vykonávaní Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike

Čiastka 233/2004
Platnosť od 22.10.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 12. novembra 2004 na základe článku 6.