Oznámenie č. 548/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva

Čiastka 229/2004
Platnosť od 19.10.2004
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 5 ods. 3 protokol nadobudol platnosť 1. mája 2004.

548

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. januára 2004 bol v Prahe podpísaný Protokol k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva (oznámenie č. 198/1996 Z. z.).

V súlade s článkom 5 ods. 3 protokol nadobudol platnosť 1. mája 2004.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky alebo na jeho internetovej stránke www.finance.gov.sk.