Oznámenie č. 548/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva

Čiastka 229/2004
Platnosť od 19.10.2004
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 5 ods. 3 protokol nadobudol platnosť 1. mája 2004.