Zákon č. 544/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 228/2004
Platnosť od 16.10.2004
Účinnosť od 01.11.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2004 Aktuálne znenie