Zákon č. 541/2004 Z. z.Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 227/2004
Platnosť od 16.10.2004
Účinnosť od 01.10.2019
Redakčná poznámka

s výnimkou § 3 ods. 9 a 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007 Predpisom č. 238/2006 Z. z. sa zmenila výnimka z účinnosti: s výnimkou § 3 ods. 9 a 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.