Oznámenie č. 54/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2004 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície

Čiastka 25/2004
Platnosť od 10.02.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2004.