Zákon č. 538/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 226/2004
Platnosť od 14.10.2004
Účinnosť od 14.10.2004