Zákon č. 537/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení Trestný poriadok

(v znení č. 301/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 226/2004
Platnosť od 14.10.2004
Účinnosť od 01.01.2006