Zákon č. 533/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 224/2004
Platnosť od 12.10.2004
Účinnosť od 01.11.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2004 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

12.10.2004