Oznámenie č. 532/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka

Čiastka 223/2004
Platnosť od 09.10.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2004

532

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 9. septembra 2004 č. 2265/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka.

Týmto výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu a na dovoz ošetreného mlieka kravského, ovčieho, kozieho a byvolieho a výrobkov z nich, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 24/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z októbra 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.