Oznámenie č. 532/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka

Čiastka 223/2004
Platnosť od 09.10.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2004