Oznámenie č. 529/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti Dodatku č. 3 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 222/2004
Platnosť od 08.10.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.