Oznámenie č. 519/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Čiastka 218/2004
Platnosť od 24.09.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 746/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2005.

519

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 3. augusta 2004 č. MF/003652/2004-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.