Oznámenie č. 519/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Čiastka 218/2004
Platnosť od 24.09.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 746/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2005.