Oznámenie č. 516/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. apríla 2004 č. OPPO204-09109/2004-OAP, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 217/2004
Platnosť od 17.09.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.