Nariadenie vlády č. 512/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2004 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol

Čiastka 216/2004
Platnosť od 15.09.2004 do31.01.2006
Účinnosť od 15.09.2004 do31.01.2006
Zrušený 32/2006 Z. z.

OBSAH

512

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 25. augusta 2004,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2004 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol

Vláda Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2004 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol sa mení takto:

V § 2 písmeno e) znie:

„ e) hydinové mäso

1. brojlery a ostatná mladá hydina na výkrm s hmotnosťou tela menšou ako 2 kg a nosnice: 0,20 Sk za kus,

2. ostatná mladá hydina na výkrm s hmotnosťou tela 2 kg a vyššou ako 2 kg: 0,40 Sk za kus,

3. ostatná ťažká dospelá hydina s hmotnosťou tela 5 kg a vyššou ako 5 kg: 0,80 Sk za kus,“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.