Vyhláška č. 508/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 59/2013 Z. z.)

Čiastka 214/2004
Platnosť od 14.09.2004
Účinnosť od 01.04.2013