Nariadenie vlády č. 504/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2003 Z. z.

Čiastka 213/2004
Platnosť od 11.09.2004
Účinnosť od 15.09.2004

OBSAH