Vyhláška č. 50/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery v životnom poistení

Čiastka 23/2004
Platnosť od 04.02.2004 do30.03.2006
Účinnosť od 01.03.2004 do30.03.2006
Zrušený 172/2006 Z. z.

OBSAH