Zákon č. 5/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 191/2004 Z. z.)

Čiastka 4/2004
Platnosť od 13.01.2004
Účinnosť od 01.05.2004 do30.06.2004
Redakčná poznámka

s výnimkou článku I § 72 ods. 9 a 10, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii