Oznámenie č. 494/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach

Čiastka 210/2004
Platnosť od 08.09.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 9. septembra 2004 na základe článku 22 ods. 1.