Vyhláška č. 491/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Čiastka 208/2004
Platnosť od 01.09.2004
Účinnosť od 01.08.2018