Opatrenie č. 466/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok od 1. decembra 2004

Čiastka 199/2004
Platnosť od 11.08.2004
Účinnosť od 01.12.2004

OBSAH