Vyhláška č. 464/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočných ošípaných a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Čiastka 199/2004
Platnosť od 11.08.2004 do30.04.2007
Účinnosť od 01.09.2004 do30.04.2007
Zrušený 205/2007 Z. z.