Vyhláška č. 462/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie

Čiastka 199/2004
Platnosť od 11.08.2004
Účinnosť od 01.10.2004