Vyhláška č. 460/2004 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produkcie

Čiastka 198/2004
Platnosť od 07.08.2004 do31.12.2008
Účinnosť od 01.09.2004 do31.12.2008
Zrušený 559/2008 Z. z.

OBSAH

460

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 20. júla 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produkcie

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produkcie, sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe v položke 20.5 názov znie: „Ostatné výrobky z dreva; výrobky z korku, slamy, prútia a podobných materiálov“.

2. V prílohe za položkou 24.70.24 kód KP znie: „24.70.3“.

3. V prílohe za položku 26.82.9 sa pred názov položky „Priemyselné práce pri spracúvaní ostatných nekovových minerálnych výrobkov, i. n.“ vkladá kód KP „26.82.99“.

3. V prílohe za položku 27.21.20 sa vkladajú nové položky, ktoré znejú:

„27.21.9 Priemyselné práce pri výrobe rúr a príslušenstva k nim, z liatiny

27.21.99 Priemyselné práce pri výrobe rúr a príslušenstva k nim, z liatiny“.

4. V prílohe v položke 27.43.1 názov znie: „Olovo, zinok a cín, surové“.

5. V prílohe za položku 28.12.10 sa vkladajú nové položky, ktoré znejú:

„28.12.9 Montážne a spojovacie práce súvisiace s inštaláciou kovových prvkov vlastnej výroby

28.12.90 Montážne a spojovacie práce súvisiace s inštaláciou kovových prvkov vlastnej výroby

28.12.99 Priemyselné práce pri inštalácii kovových prvkov vlastnej výroby“.

6. V prílohe v položke 28.40.1 názov znie: „Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov“.

7. V prílohe v položke 28.62.9 názov znie: „Služby súvisiace s opravou a údržbou nástrojov“.

8. V prílohe za položku 28.62.9 sa vkladá nová položka, ktorá znie:

„28.62.90 Služby súvisiace s opravou a údržbou nástrojov“.

9. V prílohe za položku 29.14.33 sa vkladajú nové položky, ktoré znejú:

„29.14.9 Služby súvisiace s inštaláciou, opravou a údržbou ložísk, ozubených prevodov, prevodových a hnacích prvkov

29.14.90 Služby súvisiace s inštaláciou, opravou a údržbou ložísk, ozubených prevodov, prevodových a hnacích prvkov

29.14.99 Priemyselné práce pri výrobe ložísk, ozubených prevodov, prevodových a hnacích prvkov“.

10. V prílohe za položku 29.41.12 sa vkladajú nové položky, ktoré znejú:

„29.41.9 Priemyselné práce pri výrobe prenosných ručných obrábacích strojov

29.41.99 Priemyselné práce pri výrobe prenosných ručných obrábacích strojov“.

11. V prílohe za položku 30.02.19 sa vkladajú nové položky, ktoré znejú:

„30.02.2 Služby súvisiace s montážou počítačových modulov

30.02.20 Služby súvisiace s montážou počítačových modulov

30.02.9 Služby súvisiace s inštaláciou počítačov a ostatných zariadení na spracovanie dát

30.02.90 Služby súvisiace s inštaláciou počítačov a ostatných zariadení na spracovanie dát“.

12. V prílohe za položku 35.30.92 sa vkladá nová položka, ktorá znie:

„35.30.99 Priemyselné práce pri výrobe lietadiel a kozmických lodí“.

13. V prílohe za položkou 35.50.9 kód KP znie: „35.50.90“.

14. V prílohe v položke 36.40.9 názov znie: „Inštalácie, opravy a údržba športových potrieb“.

15. V prílohe za položku 36.40.9 sa vkladá nová položka, ktorá znie: „36.40.90 Inštalácie, opravy a údržba športových potrieb“.

16. V prílohe sa vypúšťajú položky „36.40.91 Inštalácie hudobných nástrojov“ a „36.40.92 Opravy a údržba hudobných nástrojov“.

17. V prílohe v položke 36.40.99 názov znie: „Priemyselné práce pri výrobe športových potrieb“.

18. V prílohe za položku 36.62.13 sa vkladajú nové položky, ktoré znejú:

„36.62.9 Priemyselné práce pri výrobe metiel a kief

36.62.99 Priemyselné práce pri výrobe metiel a kief“.

19. V prílohe v položke 36.63.22 názov znie: „Čínske perá; plniace perá, perá na rysovanie tušom a iné perá“.

20. V prílohe za položku 40.13.1 sa vkladajú nové položky, ktoré znejú:

„40.13.11 Distribúcia elektriny

40.13.12 Predaj elektriny“.

21. V prílohe sa vypúšťa položka „40.13.10 Distribúcia a predaj elektriny“.

22. V prílohe v položke 45.1 názov znie: „Úprava a príprava staveniska“.

23. V prílohe v položke 45.11.12 názov znie: „Príprava staveniska a vyčisťovacie práce“.

24. V prílohe v položke 45.11.2 názov znie: „Výkopové a súvisiace zemné práce“.

25. V prílohe v položke 45.11.21 názov znie: „Výkopové a súvisiace zemné práce“.

26. V prílohe v položke 45.11.22 názov znie: „Odstránenie kontaminovanej zeminy (skrývky)“.

27. V prílohe v položke 45.11.24 názov znie: „Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce“.

28. V prílohe v položke 45.12 názov znie: „Prieskumné vrty a vrtné práce“.

29. V prílohe v položke 45.12.1 názov znie: „Prieskumné vrty a vrtné práce“.

30. V prílohe v položke 45.12.10 názov znie: „Prieskumné vrty a vrtné práce“.

31. V prílohe v položke 45.2 názov znie: „Práce na hrubej stavbe budov a inžinierskych stavieb“.

32. V prílohe v položke 45.21 názov znie: „Práce na hrubej stavbe budov a inžinierskych stavieb“.

33. V prílohe v položke 45.21.1 názov znie: „Práce na hrubej stavbe budov“.

34. V prílohe v položke 45.21.11 názov znie: „Práce na hrubej stavbe budov jednobytových a dvojbytových“.

35. V prílohe v položke 45.21.12 názov znie: „Práce na hrubej stavbe budov viacbytových“.

36. V prílohe v položke 45.21.13 názov znie: „Práce na hrubej stavbe budov pre priemysel a skladovanie“.

37. V prílohe v položke 45.21.14 názov znie: „Práce na hrubej stavbe komerčných budov“.

38. V prílohe v položke 45.21.15 názov znie: „Práce na hrubej stavbe budov, i. n.“.

39. V prílohe v položke 45.21.2 názov znie: „Práce na hrubej stavbe mostov, visutých diaľnic, tunelov a podzemných dráh“.

40. V prílohe v položke 45.21.21 názov znie: „Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic“.

41. V prílohe v položke 45.21.22 názov znie: „Práce na hrubej stavbe tunelov a objektov podzemných dráh“.

42. V prílohe v položke 45.21.31 názov znie: „Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení plynu a ropy“.

43. V prílohe v položke 45.21.4 názov znie: „Práce na stavbe miestnych potrubných vedení a káblov (vrátane doplnkových prác)“.

44. V prílohe v položke 45.21.41 názov znie: „Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)“.

45. V prílohe v položke 45.21.42 názov znie: „Práce na stavbe miestnych vedení energetických okrem elektrických (vrátane doplnkových prác)“.

46. V prílohe v položke 45.21.44 názov znie: „Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)“.

47. V prílohe v položke 45.21.46 názov znie: „Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)“.

48. V prílohe v položke 45.21.5 názov znie: „Práce na hrubej stavbe objektov pre energetiku, výrobu a ťažbu“.

49. V prílohe v položke 45.21.51 názov znie: „Práce na hrubej stavbe energetických výrobných objektov“.

50. V prílohe v položke 45.21.52 názov znie: „Práce na hrubej stavbe objektov na ťažbu a výrobu“.

51. V prílohe v položke 45.21.6 názov znie: „Práce na hrubej stavbe ostatných objektov, i. n.“.

52. V prílohe v položke 45.21.61 názov znie: „Práce na hrubej stavbe štadiónov a športových ihrísk“.

53. V prílohe v položke 45.21.62 názov znie: „Práce na hrubej stavbe plaveckých bazénov“.

54. V prílohe v položke 45.21.63 názov znie: „Práce na hrubej stavbe ostatných objektov na šport a rekreáciu“.

55. V prílohe v položke 45.21.64 názov znie: „Práce na hrubej stavbe technických diel, i. n.“.

56. V prílohe v položke 45.21.7 názov znie: „Práce na montáži prefabrikovaných konštrukcií“.

57. V prílohe v položke 45.21.71 názov znie: „Práce na montáži prefabrikovaných budov bytových“.

58. V prílohe v položke 45.21.72 názov znie: „Práce na montáži prefabrikovaných budov nebytových“.

59. V prílohe v položke 45.21.73 názov znie: „Práce na montáži ostatných prefabrikovaných konštrukcií “.

60. V prílohe v položke 45.22 názov znie: „Práce na strešných konštrukciách a pokrývačské práce“.

61. V prílohe v položke 45.22.1 názov znie: „Strešné práce“.

62. V prílohe v položke 45.22.11 názov znie: „Práce na strešných konštrukciách“.

63. V prílohe v položke 45.23 názov znie: „Práce na výstavbe diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk“.

64. V prílohe v položke 45.23.11 názov znie: „Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk“.

65. V prílohe v položke 45.23.12 názov znie: „Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk“.

66. V prílohe v položke 45.24 názov znie: „Práce na hrubej stavbe vodohospodárskych diel“.

67. V prílohe v položke 45.24.1 názov znie: „Práce na hrubej stavbe vodných ciest, prístavov, hrádzí a iných vodných diel“.

68. V prílohe v položke 45.24.11 názov znie: „Práce na hrubej stavbe pobrežných a prístavných objektov“.

69. V prílohe v položke 45.24.12 názov znie: „Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov“.

70. V prílohe v položke 45.24.13 názov znie: „Práce na hrubej stavbe vzdúvadiel, stavidiel a ostatných hydromechanických objektov“.

71. V prílohe v položke 45.25.2 názov znie: „Špeciálne základové práce a vŕtanie vodných studní“.

72. V prílohe v položke 45.25.21 názov znie: „Špeciálne základové práce“.

73. V prílohe v položke 45.25.4 názov znie: „Práce na montáži stavebných kovových konštrukcií“.

74. V prílohe v položke 45.25.41 názov znie: „Práce na montáži stavebných kovových konštrukcií budov“.

75. V prílohe v položke 45.25.42 názov znie: „Práce na montáži stavebných kovových konštrukcií ostatných objektov“.

76. V prílohe v položke 45.25.61 názov znie: „Práce na výstavbe priemyselných komínov“.

77. V prílohe v položke 45.31 názov znie: „Elektroinštalačné práce v budovách a ostatných objektoch“.

78. V prílohe v položke 45.31.11 názov znie: „Elektroinštalačné práce v budovách bytových“.

79. V prílohe v položke 45.31.12 názov znie: „Elektroinštalačné práce v budovách nebytových“.

80. V prílohe v položke 45.31.2 názov znie: „Inštalovanie protipožiarneho a poplachového systému a domácich antén“.

81. V prílohe v položke 45.31.21 názov znie: „Inštalovanie protipožiarneho systému“.

82. V prílohe v položke 45.31.22 názov znie: „Inštalovanie bezpečnostného systému proti vlámaniu“.

83. V prílohe v položke 45.31.23 názov znie: „Inštalovanie domových antén a bleskozvodov“.

84. V prílohe v položke 45.31.42 názov znie: „Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách vrátane inštalácie solárnych kolektorov“.

85. V prílohe v položke 45.4 názov znie: „Dokončovacie práce“.

86. V prílohe v položke 45.42.13 názov znie: „Ostatné stolárske práce“.

87. V prílohe v položke 45.43 názov znie: „Obkladanie stien, pokládka dlažieb a kladenie dlážkových krytín“.

88. V prílohe v položke 45.43.1 názov znie: „Obkladanie stien a pokládka dlažieb“.

89. V prílohe v položke 45.43.11 názov znie: „Vonkajšie obkladanie stien a pokládka dlažieb“.

90. V prílohe v položke 45.43.12 názov znie: „Vnútorné obkladanie stien a pokládka dlažieb“.

91. V prílohe v položke 45.44.21 názov znie: „Vnútorné maliarske a natieračské práce v budovách“.

92. V prílohe v položke 45.44.22 názov znie: „Vonkajšie maliarske a natieračské práce na budovách“.

93. V prílohe v položke 45.45 názov znie: „Ostatné stavebné dokončovacie práce“.

94. V prílohe v položke 45.45.1 názov znie: „Ostatné stavebné dokončovacie práce“.

95. V prílohe v položke 45.45.12 názov znie: „Čistenie vonkajších fasád budov“.

96. V prílohe v položke 45.45.13 názov znie: „Ostatné dokončovacie práce, i. n.“.

97. V prílohe v položke 51.43.22 názov znie: „Veľkoobchod s gramofónovými platňami, audio a video páskami, CD a DVD diskami“.

98. V prílohe v položke 51.88 názov znie: „Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, príslušenstvom a nástrojmi vrátane traktorov“.

99. V prílohe v položke 51.88.1 názov znie: „Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, príslušenstvom a nástrojmi vrátane traktorov“.

100. V prílohe v položke 51.88.12 názov znie: „Veľkoobchod s poľnohospodárskymi a lesnými strojmi (okrem traktorov), príslušenstvom a nástrojmi“.

101. V prílohe v položke 52.48.1 názov znie: „Špecializovaný maloobchod s kancelárskym nábytkom a zariadením, počítačovým, optickým a fotografickým vybavením a telekomunikačným zariadením“.

102. V prílohe v položke 52.48.12 názov znie: „Maloobchod s potrebami a zariadením pre kancelárie“.

103. V prílohe sa za položku 55.10 vkladá nová položka, ktorá znie: „55.10.1 Hotelové služby“.

104. V prílohe v položke 60.21.3 názov znie: „Mestská a prímestská pravidelná doprava osôb okrem železničnej“.

105. V prílohe v položke 60.21.31 názov znie: „Mestská a prímestská pravidelná cestná doprava“.

106. V prílohe v položke 60.21.32 názov znie: „Mestská a prímestská pravidelná špeciálna doprava osôb“.

107. V prílohe sa za položku 66.01 vkladá nová položka, ktorá znie: „66.01.1 Životné poistenie“.

108. V prílohe v položke 66.01.12 názov znie: „Zaisťovacie služby súvisiace so životným poistením“.

109. V prílohe v položke 66.02.12 názov znie: „Zaisťovacie služby súvisiace s dôchodkovým zabezpečením“.

110. V prílohe sa za položku 66.03.31 vkladá nová položka, ktorá znie: „66.03.32 Poistenie nákladu“.

111. V prílohe v položke 66.03.9 názov znie: „Zaisťovacie služby súvisiace s neživotným poistením“.

112. V prílohe v položke 66.03.90 názov znie: „Zaisťovacie služby súvisiace s neživotným poistením“.

113. V prílohe v položke 74.87 názov znie: „Ostatné obchodné služby“.

114. V prílohe v položke 85.31.11 názov znie: „Sociálna pomoc poskytovaná zariadeniami sociálnych služieb starým osobám“.

115. V prílohe v položke 85.31.12 názov znie: „Sociálna pomoc poskytovaná zariadeniami sociálnych služieb osobám fyzicky alebo mentálne postihnutým“.

116. V prílohe v položke 85.31.13 názov znie: „Sociálna pomoc poskytovaná zariadeniami sociálnych služieb deťom a mládeži“.

117. V prílohe v položke 85.31.14 názov znie: „Sociálna pomoc poskytovaná zariadeniami sociálnych služieb ostatným osobám“.

118. V prílohe v položke 90.01 názov znie: „Odvádzanie a úprava odpadových vôd“.

119. V prílohe v položke 92.12.1 názov znie: „Distribúcia filmov, videozáznamov alebo DVD“.

120. V prílohe v položke 92.12.10 názov znie: „Distribúcia filmov, videozáznamov alebo DVD“.

121. V prílohe sa za položku 93.05 vkladá nová položka, ktorá znie: „93.05.1 Ostatné služby, i. n.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


Peter Mach v. r.