Zákon č. 453/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 448/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 193/2004
Platnosť od 04.08.2004
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2013

453

ZÁKON

z 30. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z. a zákona č. 191/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu.17)“.

2. V § 5 ods. 4 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) až g), ktoré znejú:

c) 25 % z materského určeného podľa osobitného predpisu,8a)

d) 25 % z invalidného dôchodku určeného podľa osobitného predpisu,8b)

e) 25 % zo sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity,

f) 25 % zo sirotského dôchodku určeného podľa osobitného predpisu,8c)

g) 25 % z vdovského dôchodku určeného podľa osobitného predpisu,8d) ak vdova dovŕšila dôchodkový vek,“.

Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená h) až s).

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8d znejú:

8a) § 53 zákona č. 461/2003 Z. z.

8b) § 73 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.

8c) § 77 zákona č. 461/2003 Z. z.

8d) § 74 zákona č. 461/2003 Z. z.“.

3. V § 5 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Za obdobie dôchodkového poistenia podľa odseku 4 písm. b) sa na účely tohto zákona považuje aj obdobie celodennej, osobnej a riadnej starostlivosti o občana s ťažkým zdravotným postihnutím staršieho ako 6 rokov veku, ak sa toto obdobie nekryje s obdobím dôchodkového poistenia.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

4. V § 7 písm. c) sa slová „14 týždňov“ nahrádzajú slovami „31 týždňov“.

5. V § 10 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písm. a) a c)“.

6. V § 12 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu,23a) má nárok na aktivačný príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.“.

Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

23a) Zákon č. 280/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 12 ods. 6 písmeno a) znie:

a) počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom podľa odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a) alebo odseku 5,“.

8. V § 12 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

9. V § 12 ods. 9 sa slová „Odsek 7“ nahrádzajú slovami „Odsek 8“.

10. V § 12 ods. 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

11. V § 12 ods. 11 sa slová „odsekov 8 a 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 9 a 10“.

12. V § 13 ods. 3 písm. a) sa za slová „nájomcom rodinného domu“ vkladajú slová „alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie“25b).

Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:

25b) § 717 Občianskeho zákonníka.“.

13. V § 17 ods. 2 sa za slovo „príspevkov“ vkladajú slová „okrem jednorazovej dávky v hmotnej núdzi“.

14. V § 19 ods. 1 a 4 sa slová „podľa § 12 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 9 a 10“.

15. V § 23 písm. a) ôsmom bode sa slová „podľa § 12 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 9 a 10“.

16. V § 23 sa písmeno a) dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:

12. o zúčtovaní dávky sociálnej pomoci s dávkou a príspevkami podľa § 33 ods. 6 a § 33b.“.

17. V § 24 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:

11. o zúčtovaní dávky sociálnej pomoci s dávkou a príspevkami podľa § 33 ods. 6 a § 33b.“.

18. V § 24 ods. 2 písm. a) druhom bode, štvrtom bode a piatom bode sa slová „podľa § 12 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 9 a 10“.

19. V § 24 ods. 2 písm. f) sa slová „podľa § 12 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 9 a 10“.

20. V § 27 ods. 1 sa slová „podľa § 12 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 9 a 10“.

21. V § 28 ods. 1 sa slová „podľa § 12 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 9 a 10“.

22. Za § 33a sa vkladá § 33b, ktorý znie:

㤠33b

(1) Ak príslušný orgán nezúčtoval dávku sociálnej pomoci podľa § 33 ods. 6 do 31. augusta 2004, rozhodne o jej zúčtovaní s poslednou vyplatenou dávkou a príspevkami len do výšky poslednej vyplatenej dávky a príspevkov podľa zákona účinného od 1. septembra 2004.

(2) O žiadostiach o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, o ktorých príslušný orgán právoplatne nerozhodol do 31. augusta 2004, sa rozhoduje podľa predpisov účinných pred 1. septembrom 2004 a zároveň príslušný orgán prehodnotí a rozhodne z vlastného podnetu o dávke a príspevkoch podľa zákona účinného od 1. septembra 2004.

(3) Dávka a príspevky, o ktorých príslušný orgán právoplatne rozhodol do 31. augusta 2004, sa vyplatia v sume, v ktorej patrili podľa právoplatného rozhodnutia, najdlhšie do 31. augusta 2004.

(4) Príslušný orgán prehodnotí a rozhodne z vlastného podnetu o dávke a príspevkoch uvedených v odseku 3 najneskôr do 30. septembra 2004 podľa zákona účinného od 1. septembra 2004.

(5) Na účely § 5 ods. 4 a 5 sa za obdobie celodennej, osobnej a riadnej starostlivosti o občana s ťažkým zdravotným postihnutím považuje aj obdobie pred 1. septembrom 2004.“.

Čl. III

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:

V § 4 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak,10a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 64a ods. 10 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.