Oznámenie č. 450/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Čiastka 192/2004
Platnosť od 31.07.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.

450

OZNÁMENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo podľa § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z.

výnos zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.

Výnosom sa zverejňuje národný zoznam, ktorý obsahuje názov lokality navrhovaného územia európskeho významu, katastrálne územie, v ktorom sa lokalita nachádza, výmeru lokality, stupeň územnej ochrany navrhovaného územia európskeho významu vrátane územnej a časovej doby platnosti podmienok ochrany a odôvodnenie návrhu ochrany.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.

Výnos bol uverejnený v čiastke 3/2004 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a je prístupný na nahliadnutie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky alebo na ktoromkoľvek obvodnom a krajskom úrade životného prostredia.