Oznámenie č. 450/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Čiastka 192/2004
Platnosť od 31.07.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.

Pôvodný predpis

31.07.2004