Oznámenie č. 444/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov Štátnej plavebnej správy

Čiastka 189/2004
Platnosť od 30.07.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

444

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 9 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z. vydalo

výnos z 19. júla 2004 č. 1547/M-2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov Štátnej plavebnej správy.

Výnos ustanovuje podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov Štátnej plavebnej správy, ktorí sú vymenovaní do štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 3/2004.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.