Oznámenie č. 444/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov Štátnej plavebnej správy

Čiastka 189/2004
Platnosť od 30.07.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.