Vyhláška č. 440/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením

(v znení č. 774/2004 Z. z., 606/2006 Z. z.)

Čiastka 187/2004
Platnosť od 29.07.2004 do14.06.2012
Účinnosť od 01.01.2007 do14.06.2012
Zrušený 163/2012 Z. z.

OBSAH