434

ZÁKON

z 24. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., zákona č. 122/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 216/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 256/2003 Z. z. a zákona č. 9/2004 Z. z. sa mení takto:

V § 2 ods. 10 sa slovo „látka" nahrádza slovom „materiál".

Čl. IV

Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa slová „Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „európskeho hospodárskeho priestoru".

2. V § 6 ods. 5 sa slová „písomne oznámia centru svoje vyjadrenia" nahrádzajú slovami „zašlú písomnú správu o hodnotení" a vypúšťa sa posledná veta.

3. V § 6 ods. 6 znie:

(6) Podrobnosti o postupe a špecifikácii zásad hodnotenia biocídnych výrobkov a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom a podrobnosti o špecifických činnostiach jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy v rámci hodnotenia biocídnych výrobkov a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom a hodnotenia účinných látok pre biocídne výrobky ustanovia všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydá ministerstvo hospodárstva.".

4. V § 7 ods. 3 sa za slovo „trh" vkladajú slová „pre malospotrebiteľa.".

5. V § 7 ods. 6 sa slovo „120" nahrádza slovom „360".

6. V § 8 ods. 1 sa slová „vyhovujúcich na zaradenie do zoznamu biocídnych výrobkov alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom obsahujúci účinnú látku neuvedenú v zozname účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do zoznamu biocídnych výrobkov s nízkym rizikom" nahrádzajú slovami „uvedených v osobitnom predpise20a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

20a) Nariadenie Európskej komisie (ES) č. 2032/2003 zo 4. novembra 2003 o druhej fáze desaťročného pracovného programu podľa článku 16(2) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/EC o uvedení biocídnych výrobkov na trh, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1896/2000 (Úradný vestník Európskej únie L 307, 24. 11. 2003)."

7. V § 15 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

8. V § 33 ods. 1 písm. g) sa za slovo „výrobku" vkladajú slová „v podmienkach správnej laboratórnej praxe,".

9. V § 33 ods. 2 znie:

(2) Podnikatelia, ktorí po nadobudnutí účinnosti zákona chcú uviesť na trh biocídny výrobok, ktorý obsahuje iba také účinné látky, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise,20a) oznámia centru údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až i) a k) pred uvedením biocídneho výrobku na trh.".

10. V prílohe k zákonu č. 217/2003 Z. z. sa v definícii dezinfekčných prípravkov za slová „Nezahŕňa čistiace prípravky, ktoré" vkladá slovo „nie".

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z. a zákona č. 382/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII položka 153 vrátane poznámok znie:

„Položka 153

a) Oznámenie novej chemickej látky, ktorá sa bude uvádzať ročne na trh v množstve

1. menšom ako 0,1 t .............................. 10 000 Sk

2. 0,1 t až v množstve menšom ako 1 t ..... 20 000 Sk

3. 1 t až v množstve menšom ako 10 t ...... 30 000 Sk

4. 10 t až v množstve menšom ako 100 t .. 40 000 Sk

5. 100 t až v množstve menšom ako 1 000 t ... 50 000 Sk

6. 1 000 t a v množstve nad 1 000 t ......... 60 000 Sk.

b) Žiadosť o súhlas s dovozom alebo vývozom vybranej nebezpečnej látky .................................. 20 000 Sk

c) Žiadosť o zvláštne označovanie obalov nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov36r) ......................................... 5 000 Sk.

Poznámky

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vzťahuje aj na chemické látky obsiahnuté v chemickom prípravku.

2. Pri predložení dodatkovej dokumentácie k oznámeniu o dosiahnutí väčšieho množstva uvádzania novej chemickej látky ročne na trh alebo celkovo36s) je poplatník povinný doplatiť rozdiel poplatku podľa písmena a) bodov 1 až 6.

3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa znižuje v prípade medziproduktu o 50 %.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 36r a 36s znejú:

36r) § 26 ods. 10 zákona č. 163/2001 Z. z.

36s) § 7 a 8 zákona č. 163/2001 Z. z.".

2. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII sa položka 153a dopĺňa bodom 5, ktorý znie:

5. Vydanie rozhodnutia o dočasnom uvedení biocídneho výrobku na trh .............................. 5 000 Sk".

3. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII sa poznámka v položke 153a dopĺňa bodom 5, ktorý znie:

5. Centrum pre chemické látky a prípravky vyberie poplatok podľa piateho bodu za žiadosť podanú podľa § 9 zákona č. 217/2003 Z. z.".

4. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII sa položka 153a dopĺňa bodom 6, ktorý znie:

6. Hodnotenie novej účinnej látky pred jej uvedením na trh ........................................ 6 000 000 Sk.".

5. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII sa poznámka v položke 153a dopĺňa bodom 6, ktorý znie:

6. Poplatok podľa šiesteho bodu tejto položky vyberie Centrum pre chemické látky a prípravky.".

6. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti XV sa v položke 213 vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

7. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti XV sa v položke 213 písm. a) a b) za slovo „značky" vkladajú slová „a zodpovednostnej značky.".


Čl. VI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 128/2002 Z. z., zákonom č. 217/2003 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.