Zákon č. 432/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony

Čiastka 183/2004
Platnosť od 28.07.2004
Účinnosť od 01.10.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2004 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.07.2004