Zákon č. 428/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony

(v znení č. 757/2004 Z. z., 160/2015 Z. z.)

Čiastka 182/2004
Platnosť od 28.07.2004
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005