Oznámenie č. 425/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi, terorizmu, ako aj inej závažnej trestnej činnosti

Čiastka 180/2004
Platnosť od 24.07.2004
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 14 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 8. júla 2004.