Oznámenie č. 422/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 179/2004
Platnosť od 24.07.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.