Opatrenie č. 415/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku

Čiastka 176/2004
Platnosť od 21.07.2004 do31.12.2009
Účinnosť od 01.09.2004 do31.12.2009
Zrušený 321/2007 Z. z.

OBSAH