Zákon č. 409/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 176/2004
Platnosť od 21.07.2004 do30.11.2011
Účinnosť od 01.08.2004 do30.11.2011
Zrušený 392/2011 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2004 - 30.11.2011