Zákon č. 408/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov

Čiastka 176/2004
Platnosť od 21.07.2004 do31.08.2005
Účinnosť od 01.08.2004 do31.08.2005
Zrušený 326/2005 Z. z.

408

ZÁKON

zo 17. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 519/2003 Z. z. a zákona č. 217/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 25 odsek 9 znie:

(9) Obvodný lesný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva na základe výsledkov výberového konania a odvoláva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.“.

2. V prílohe č. 1 sa pri Obvodnom lesnom úrade „Čadca“ v stĺpci „Pôsobnosť v okresoch“ vypúšťajú slová „Kysucké Nové Mesto“.

3. V prílohe č. 1 sa v stĺpci „Obvodný lesný úrad“ pod slovo „Čadca“ vkladajú slová „Kysucké Nové Mesto“ a v stĺpci „Pôsobnosť v okresoch“ sa pod slovo „Čadca“ vkladajú slová „Kysucké Nové Mesto“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.