Zákon č. 405/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Čiastka 174/2004
Platnosť od 19.07.2004
Účinnosť od 01.09.2004

OBSAH