Zákon č. 404/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Čiastka 174/2004
Platnosť od 19.07.2004
Účinnosť od 01.08.2004