Oznámenie č. 40/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 05380/2003, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 17/2004
Platnosť od 29.01.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. februára 2004