Opatrenie č. 393/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Čiastka 169/2004
Platnosť od 09.07.2004
Účinnosť od 15.07.2004

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.2004 Aktuálne znenie