Oznámenie č. 386/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

Čiastka 166/2004
Platnosť od 03.07.2004
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 11. júla 2004.